Bränting's heath 15
Tallar i hällmarkstallskog på Gotland
The alvars, the wetlands, the dead wood and the wild-looking pines are the basis for the high nature value on Bränting's Heath. Birds like European Nightjar and Stock Dove, butterflies like Apollo and Scopula virgulata, and plants like Arenaria gothica and Pilosella dichotoma, live here.
Alvaren, våtmarkerna, den döda veden och de vildvuxna tallarna är grunden för de höga naturvärdena i Bräntings haid. Här lever fåglar som nattskärra och skogsduva, fjärilar som apollofjäril och svartfläckig blåvinge, och växter som kalknarv och gaffelfibbla.
© UP Creative Support (2009)