Bränting's heath 2
Alvar med kalkgrus, tall och en
Bränting's Heath is about 400 hectares big. Low pine woods alternate with open alvars and wetlands.
Bräntings haid är drygt 400 ha stort. Områden med låg tallskog växlar med öppna alvar och våtmarker.
© UP Creative Support (2009)