Salmbärshagen 2
In Salmbärshagen, we find Gotlands biggest stand of thick oaks. Some have a girth of more than 3 metres CBH. That is much on Gotland, where the vast majority of the woodland is poor (not in this pasture, though).
I Salmbärshagen finns Gotlands största bestånd av grova ekar. Några av ekarna har en omkrets i brösthöjd på över 3 meter, vilket är mycket på Gotland där de trädbeväxta markerna ofta är magrare än på fastlandet. Salmärshagens bördiga moränmärgeljord har bidragit till ekarnas relativa storlek.
© UP Creative Support (2008)