Bränting's heath 14
Alvar på Gotland
Due to logging and grassing, the alvars on Gotland were most prevalent in the beginning of the 20th century. As the conditions are harsh, the regrowth is slow – not least in the wet meadows.
Genom avverkning och bete blev alvarmarkerna som mest utbredda på Gotland i början av 1900-talet. Även Bränting haid betades förr. Då förhållandena är tuffa i stora delar av reservatet sker igenväxningen långsamt – inte minst på fuktängarna.
© UP Creative Support (2009)