Högklint 14
In the less steep parts of the cliff, a small coniferous forest has established.
I de mindre branta delarna av klintkanten har en barrskog med både gran och tall etablerat sig.
© UP Creative Support (2008)