Vägeröd Valleys 6
Bokskog
At one time, deciduous forests covered a large part of Bohuslän. Today, beech woods of this size (above 10 hectares) are rare.
En gång i tiden täckte ädellövskog stora delar av Bohuslän. Idag är bokskogar av den här storleken (över 10 ha) ovanliga. De fragment som finns kvar är viktiga att bevara.
© UP Creative Support (2009)